Aktuality

Vianoce 2018
Vianoce sú sviatkami stretnutia a prijatia, Boha s človekom i ľudí navzájom. Snažili sme sa Ho prijať i prijať seba navzájom pri modlitbe deviatnika “hľadania prístrešia”. Veľká vďaka všetkým, ktorí aj tento rok mali odvahu prijať rodiny i byť prijatý. Vďaka všetkým, ktorí ste prijali koledníkov Dobrej noviny a s nimi i vzdialených obyvateľov Afriky. Vďaka za Vašu prítomnosť na vianočnom posedení na fare, ktorá v tomto malom geste chce povedať oveľa viac. Vďaka Ti, Otče, za naše liturgické zhromaždenia, kde si nás sýtil ty sám telom svojho milovaného Syna, ktorého si na Vianoce neodvolateľne daroval svetu, každému z nás.
vianoce 2018_2vianoce 2018_1vianoce 2018_3
Advent 2018
Ani sme sa nenazdali a na dvere nám zaklopal advent a s ním nový liturgický rok. Neprekvapil nás, lebo už v sobotu sme sa zišli na fare, aby sme spoločne pripravili adventné vence. Veríme, že požehnané adventné vence v našich rodinách, nás nanovo spoja pri spoločnej modlitbe. Veď ako lepšie sa dá nasledovať adventná výzva o očakávaní Kristovho príchodu, ako bdieť na modlitbách a k tomu ešte spoločne. Na prvú adventnú nedeľu nás po sv. omšiach povzbudili misijní dobrovoľníci z projektov v Afrike, aby naše srdcia spoznali Pána, ktorý prichádza v chudobnom človeku hoci aj na druhom kraji sveta. Pre lásku diaľka neexistuje. Napokon nás veľmi povzbudili slová otcov biskupov v pastierskom liste, aby sme na zhrubnutie medziľudských vzťahov odpovedali úctou a láskavosťou. Svetlom evanjelia, ktorým je Kristus, nemáme svietiť do očí a tak oslepovať, alebo ho používať v zmysle “posvietiť si” na niekoho. Kristovo svetlo má byť svetlo pre nohy, aby pomáhalo kráčať. Nech nás Mária, naša nebeská Matka, naučí prežívať advent tak, ako to vie len ona.
advent 2018_2advent 2018_1advent 2018 krabička2

Poďakovanie za úrodu (19.september 2018)
Aj tento rok sme ďakovali za všetky plody zeme pri sv. omši. Rozjímali sme o tom, aká nádherne farebná je Božia láska k nám.
úroda2018_1úroda2018_2

Požehnanie kríža (15. september 2018)
Vo Ferčekovciach uprostred našich domov vyrástol nový kríž – znamenie Božej lásky. Viac v príhovore duchovného otca zo slávnosti požehnania kríža tu: požehnanie kríža
kríž4kríž1kríž3kríž2

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej (1. september 2018, Košice)
Mali sme milosť aj z našej farnosti putovať na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Ďakujeme Bohu za svedectvo jej života, ktoré je aktuálne aj dnes. Bl. Anna, vyprosuj mladým ľuďom milosť spoznať hodnotu a krásu čistoty, odvahu k pravej láske, ktorá je ochotná obetovať aj svoj vlastný život.
bl.Anna

Farská púť do Fatimy, Santiaga de Compostela a Lúrd (19. – 24. august 2018)

Vďaka Ti, Mária, naša nebeská Matka a patrónka, za ochranu a všetky milosti, ktoré sme vyprosovali i dostali na vzácnych miestach vo Fatime a Lurdoch. Nech prinesú bohaté ovocie pútnikom i všetkým, ktorých priniesli vo svojom srdci na tieto sväté miesta. Skrze Máriine ruky a ruky tvojich služobníkov kňazov žehnaj, Nebeský Otče, celú našu farskú rodinu!

fatima1


Farský tábor pre deti (23.-25. júl 2018)
Tábor sme prežili s deťmi na fare v Lúčkach a v okolí. Navštívili sme Oravský hrad; starobylý kostolík sv. Martina v Martinčeku z 13. st., kde sme spolu slávili sv. omšu; teplý prameň v Kalamenoch; Kvačiansku dolinu s jej mlynom a archeoskanzen Havránok s ukážkami keltskej kultúry. Večerné slovko nám na príklade bl. Titusa Zemana ukázalo, koľko je možné obetovať za záchranu Božieho povolania a na príklade bl. Metoda Dominika Trčku, koľko môže stáť jedna vianočná koleda. Vždy ide o život, o život večný. Veľká vďaka Pánu Bohu za požehnanie týchto dní, za dar dobrého počasia a šťastného návratu. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
P1220377P1220438P1220446P1220495

Odpust sv. Cyrila a Metoda v Novoveskej Hute – 5. júl 2018
Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vdp. Rudolf Pitoňák, farár v Bystranoch. Povzbudil nás zachovať si dedičstvo otcov, vzácny dar viery, ktorý našim predkom priniesli sv. Cyril a Metod. “Ak máme Krista, máme všetko. Ak nemáme Krista, nemáme nič.” Vyprosujme si od našich patrónov a vierozvestov živú vieru pre naše rodiny.

Odpust Fatimskej Panny Márie – 13. máj 2018
Pán nám podaroval krásny deň. Slávnostnú sv. omšu celebroval prof. František Trstenský. V kázni nás opäť hlbšie voviedol do tajomstva fatimských zjavení a pravej mariánskej úcty, ktorá má biblický základ. Hudbou a spevom nás sprevádzal farský zbor zo Spišskej Novej Vsi. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o krásu a hĺbku tejto slávnosti. Panny Mária Fatimská, oroduj za nás.
odpust 2018_1odpust 2018_2

Prvé sväté prijímanie – 29. apríl 2018
V nedeľu sme slávili v našom farskom kostole slávnosť 1. sv. prijímania. Eucharistického Krista prijalo po prvýkrát 14 detí z našej farnosti, 10 z Ferčekoviec, 4 z Novoveskej Huty. Nedeľné Božie slovo umocnilo atmosféru: “Ja som vinič, vy ste ratolesti… bezo mňa nemôžete nič urobiť…” S ním, s Kristom, naopak môžeme všetko. Prajeme prvoprijímajúcim deťom a ich rodinám, aby po celý život vytrvali v úzkom spojení s Kristom, pravým kmeňom, ktorý dáva večný život.
1svp_51svp&-41svp_11svp_21svp_31svp_6

Duchovný most s kňazským seminárom – 8. február 2018
Most modlitieb našej farnosti za kňazský seminár a kňazského seminára za našu farnosť sa upevnil spoločným slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute. Hlavným celebrantom bol dp. Martin Majda, prefekt kňazského seminára, ktorého sprevádzali traja diakoni a štyria bohoslovci. Nech Pán požehnáva všetkých obyvateľov kňazského seminára a svojej Cirkvi v každom čase daruje svätých kňazov.
most2018_1most2018_2

2. farský ples – 3. február 2018
Ďakujeme Pánovi i organizátorom za 2.farský ples. Pán chce byť blízko nás nie len v našich ťažkostiach, ale aj v našich radostiach. Nech aj tieto spoločné chvíle zábavy nás navzájom zblížia a upevnia našu farskú rodinu.
ples2018_1ples2018_2

Vianoce 2017
Ďakujeme Pánovi za požehnaný vianočný čas. Mnohé dary, materiálne i duchovné, nech nás počas celého Nového roka 2018 privádzajú k tomu najväčšiemu Daru, ktorý sa nám dal ako Dieťa v jasliach a prebýva v jasliach srdca každého človeka.. Veľká vďaka všetkým, ktorí ako náš Pán vystúpili zo seba, aby sa stali darom pre svojich blížnych (jasličková pobožnosť, koledovanie Dobrej noviny, fazuľovica, požehnanie príbytkov…).
jasličková 2017_1jasličková 2017_2fazuľovica 2017_1fazuľovica 2017_2dobrá novina 2017jas

Duchovná obnova Ružencového bratstva

Na 1. adventnú nedeľu navštívili našu farnosť pátri dominikáni, aby sa stretli s členmi nášho ružencového bratstva a povzbudili nás k modlitbe sv. ruženca a k obnove ružencových bratstiev. Obnova ružencového bratstva sa uskutoční cez nové prihlásenie sa každého člena i prihlásenie nových členov, aby bola zabezpečená “živosť” spoločenstiev, ktoré si budú verne plniť svoje záväzky a raz za mesiac sa schádzať k spoločnej modlitbe. K obnove pristúpime po Novom roku.

obnova_2obnova_1

Popoludnie so sv. Mikulášom

V nedeľu popoludní 03. decembra 2017 sme sa po roku opäť stretli na parkovisku pri farskom kostole: deti, rodičia a všetci priatelia sv. Mikuláša. Z neba nám padal Boží sneh, ktorý má svoje teplo oproti tomu, ktorým zasnežuje človek. Kotol rozvoniaval, na briežku sa dalo spúšťať. Sv. Mikuláš nás obdaroval svojimi darmi, ale čo viac, my sme sa navzájom obdarovali darom seba samých. Ďakujeme skautom, členom športového klubu i všetkým, ktorí vyšli z tepla svojich obývačiek do tepla spoločenstva.

Mikuláš 2017


Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
V nedeľu  19.11.2017 slávil v našej farnosti sv. omše vdp. HEDr. Ľuboslav Hromják. Z príležitosti 140. výročia narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka nám priblížil jeho život a dielo, najmä jeho hrdinské svedectvo viery, príklad jeho vernosti Kristovi potvrdený mnohoročným utrpením vo väzeniach. Ďakujeme Pánu Bohu za takého vynikajúceho pastiera našej diecézy a modlime sa za jeho blahorečenie.
hromjak

Posledné zjavenie
V piatok 13. októbra 2017 sme slávili 100. výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. Sv. omša bola spojená s fatimskou pobožnosťou, počas ktorej sa podľa vzoru fatimských pastierikov modlili ruženec deti. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vdp. Štefan Vitko, farár zo Svitu, ktorý nás opäť hlbšie a originálnym spôsobom voviedol do tajomstva fatimských zjavení. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí si našli čas na stretnutie s našou nebeskou Matkou.

Púť za blahoslavenými
V sobotu 30. septembra 2017 sa naša farská púť zúčastnila na pontifikálnej sv. omši blahorečenia dona Titusa Zemana v Petržalke. Popoludní sme navštívili hrad Devín a podvečer a noc sme strávili v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, v Marianke. V nedeľu sme slávili sv. omšu v Podunajských Biskupiciach. Navštívili sme hrob a uctili si relikvie bl. sr. Zdenky Schelingovej. Cestou domov sme pozdravili Pannu Máriu na Starých Horách. Zažili sme naozaj silnú prítomnosť a blízkosť svätých, ktorí žili medzi nami a aj nás pozývajú k svätosti.
titus zeman1titus zeman
zdenkazdenka1
devínstaré hory

Poďakovanie za úrodu
V piatok 22.9.2017 sme v rámci jesenných kántrových dní slávili sv. omšu na poďakovanie za úrodu. Hlbšie sme si uvedomili, ako veľmi potrebujú Božie požehnanie naše ľudské snaženia. Človek síce zasadí, zaseje, ale vzrast dáva Boh. Vďaka za každý zázrak Božej lásky.
úroda

Požehnanie organa a slávnostný koncert
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017, pri sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach sa uskutočnilo požehnanie nového organa a hneď po sv. omši zaznel slávnostný organový koncert. Vystúpilo umelecké zoskupenie Musica temporis: Marta Gáborová, organ; Karin Loudová, spev. Ďakujeme za umelecký i duchovný zážitok. Nech tento nový nástroj dobre slúži a hlavne na Božiu slávu.
organ1koncert2

Farský tábor pre deti 2017
Od nedele popoludnia 6. augusta do štvrtka 8. augusta sme spolu s deťmi aj rodičmi, ktorí mohli podať pomocnú ruku, prežili spoločný čas. Niesol sa v duchu roku sv. Martina a výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Od sv. Martina sme sa učili deliť, odvážne kráčať s krížom i modliť sa za rodičov, aby sme spolu prišli do neba. S Pannou Máriou sme sa učili modliť ruženec za pokoj vo svete. To všetko v lone našej krásnej prírody a našich chrámov. Domov sme sa rozišli zasa o niečo vnútorne bohatší. Pán Boh zaplať všetkým za akúkoľvek pomoc a žičlivosť.
tabor2tabor5tabor3tabor4

Štyri roky
V pondelok 10. júla si pripomíname štvrté výročie vzniku našej farnosti. Ešte stále sme najmladšia farnosť našej diecézy, ale pevne veríme, že ako také štvorročné dieťa už vieme stáť na vlastných nohách a robiť prvé samostatné kroky. Musíme sa ešte veľa učiť, čo to znamená byť členom farskej rodiny, aký veľký dar je sláviť v našom strede Najsvätejšiu obetu, čo je dar kňazstva a duchovného otcovstva, ako vovádzať do týchto tajomstiev naše deti… Ďakujme Pánu Bohu celým srdcom, aby sme spoznali veľkosť daru a boli ho hodní.
uvedenie_1uvedenie_2
uvedenie_3uvedenie_4
A veru, že sme o nejaký ten rôčik starší.

Odpust v Novoveskej Hute
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda sme slávili odpust vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol vdp. Donát Čarnogurský, farár vo Vyšnom Slavkove. Povzbudil nás spoznávať vlastné korene, aby sme budovali budúcnosť na pevných základoch. Jedným z pevných základných kameňov je aj veľké dielo slovanských vierozvestov. Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás.
Huta_odpust 2017
Huta_odpust 2017_2

Púť na Mariánsku horu v Levoči
Putujme k našej Matke na Mariánsku horu spolu so svojimi bratmi a sestrami, aby sme sa ako jedna veľká rodina spoločne modlili. Viď. program púte: Levočská púť 2017
Levoča - bazilika MH

Možnosť získať úplné odpustky pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva
Apoštolská Penitenciária na žiadosť KBS udelila možnosť získať úplné odpustky pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prečítaj si viac za akých podmienok: odpustky_korunka BM
Bozie-milosrdenstvo

Slávnosť prvého svätého prijímania
V nedeľu 28. mája 2017 v Novoveskej Hute a 4. júna 2017 vo Ferčekovciach sme mali slávnosť prvého svätého prijímania. V jubilejnom roku fatimských zjavení sme sa učili od fatimských pastierikov. Od sv. Hyacinty nezraňovať Ježišovo srdce hriechom a od sv. Františka potešovať skrytého Pána v Eucharistii. Nech si eucharistický Ježiš navždy získa srdcia našich detí a ich rodičov.
1Svp_NH3
1Svp_F1

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FATIMSKEJ PANNY MÁRIE – 13. máj 2017
Veľká vďaka Pánu Bohu za odpustové trojdnie, ktoré sme slávili na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Voviedli nás doňho rodiny spoločnou modlitbou sv. ruženca. Vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou a zasvätením farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Deti nám pomohli rozjímať slovom, piesňou a tancom. Napokon nás otcovia karmelitáni zasvätili do tajomstva sv. škapuliara, ktorý prijalo 39 farníkov. Nech nás fatimské posolstvo vedie stále k väčšej láske k našej Nebeskej Matke a jej ružencu, k pravému pokániu a hlbšej modlitbe za pokoj vo svete a obrátenie hriešnikov.
ruženec rodín
slávnostná sv. omša
zasvätenie farnosti NSPM
tanček

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FATIMSKEJ PANNY MÁRIE – 13. máj 2017 – POZVÁNKA
V roku 1917 sa vo Fatime nebo dotklo našej zeme skrze našu Nebeskú Matku, ktorá sa zjavila trom pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi. V tomto tajomstve zjavenia je Panna Mária patrónkou nášho farského kostola vo Ferčekovciach i celej farnosti. Po sto rokoch chceme nanovo prerozjímať slová našej Matky, ktorá ich s toľkou láskou hovorí nám, svojím deťom, pri slávení “odpustového trojdnia”. Srdečne pozývame všetkých mariánskych ctiteľov.
Fatima

Šikovní miništranti
Tešíme sa z našich miništrantov Radovana a Mateja Marcinčinovcov a Andreja Kalíka, ktorí postúpili na celoslovenské kolo biblickej olympiády. Srdečne im blahoželáme a prajeme všetko dobré v ďalšom kole. Vyprosujme pre našu farnosť veľkú lásku k Božiemu slovu, aby sme ním pravidelne sýtili naše duše.
Fotka Farnosť Spišská Nová Ves.

Veľkonočné trojdnie
Počas veľkonočného trojdnia nám Pán postupne otváral oči, aby sme videli viac než len povrch vecí a udalostí. Na zelený štvrtok nás učil hľadieť na Ježiša pri sv. omši – svadobnej hostine – ako hľadí nevesta na svojho ženícha. Nechce byť len obyčajným hosťom, ktorý je zo ženíchovho stola, ale túži mať ženícha celého. Na veľký piatok sme pozerali na Kristov kríž očami zločinca z pravej strany, ktorý videl viac ako ostatní, ktorý sa neváhal priznať, že je hriešny a úplne až bláznivo sa odovzdal ukrižovanému Kristovi. Na bielu sobotu sme spoznali, že len tie oči uvideli zmŕtvychvstalého Krista, ktoré ho milovali a túžili po ňom. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
Fotka používateľa Ferčekovce.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Adopcia srdca
Na štvrtú pôstnu nedeľu 26.3.2017 prišiel do našej farnosti otec pallotín Vladimír Peklanský, ktorý nás povzbudil v duchu evanjelia, že nestačí len vidieť, ale aj zobrať zodpovednosť za to, čo vidíme. Podelil sa s nami so skúsenosťou adopcie srdca, keď videl biedu afrických detí a jedno z nich – malú Žanetku – si na diaľku adoptoval. Mesačne ju finančne podporuje až do veku dospelosti. A keďže sa v sobotu slávil Deň počatého dieťaťa, povzbudil nás aj k adopcii nenarodeného dieťaťa, ktoré je v ohrození života inerrupciou. Dieťatko pod srdcom matky si možno adoptovať sľubom modlitby na deväť mesiacov.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Seminár prišiel k nám
V nedeľu 12.2.2017 slávil sv. omše v kostoloch našej farnosti Vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Neprišiel k nám sám, ale s diakonom, ktorý ohlásil Božie slovo a s bohoslovcami. Seminaristi boli každý z inej časti našej diecézy – Orava, Liptov, Horný a Dolný Spiš. Bola to milá slávnosť, ktorá duchovný most medzi seminárom a farnosťou urobila aj telesným – viditeľným a počuteľným. Nech Pán požehná všetkých obyvateľov a pracovníkov seminára i našu farnosť a vždy dá svojej Cirkvi dobrých pastierov. Aj z našich rodín.
Fotka používateľa Ferčekovce.

25. svetový deň chorých
V sobotu 11.2.2017 na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (i vo štvrtok v Novoveskej Hute) sme osobitne mysleli na tých, ktorí chorobou a starobou majú účasť na Kristovom kríži. Pri sv. omšiach 40 farníkov prijalo sviatosť pomazania chorých. V nej Kristus uzdravuje tých, ktorí k nemu s dôverou prichádzajú. On najlepšie vie, ktorých chorých a boľavých miest na našom tele i duši sa má dotknúť svojou uzdravujúcou mocou.
20170211_113238

1. farský ples
V sobotu 4.2.2017 sa uskutočnil v reštaurácii Kráľov prameň v Novoveskej Hute 1. farský ples farnosti Ferčekovce a filiálky Novoveská Huta. Aj takýmto spôsobom sa chcela zísť, zblížiť i upevniť farská rodina. Schopnosť zabaviť sa je tiež Božím darom, podľa slov pána farára na úvod, keď neponižuje, neubližuje, ale naopak zbližuje ľudí. Atmosféra na plese naozaj zbližovala a sme za to vďační.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Štyridsiatka
Na sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára 2017, pán farár, Ľubomír Vojtašák, oslávil 40-te narodeniny. Farníci ho prekvapili nádherným darom, ktorý mu odobral dych i rozihral prsty. Heligónka na hranie i na zjedenie. Obidve boli využité náležitým spôsobom. Nech ho Pán požehnáva a chráni…, aby vytrval v tom, čo dostal pri narodení do vienka – neustále sa “obracať”.
20170125_191940

Ešte raz Vianoce
Jasličková pobožnosť i koledovanie Dobrej noviny potešilo ľudí aj vo Ferčekovciach aj v Novoveskej Hute, rovnako v oboch kostoloch sme zakončili vianočný čas spevom kolied na ľudovú nôtu s dievčatami z ľudovej hudby Jas.
20161225_172243
20161227_091735
20161227_090826
20170108_095201

Vianoce 2016
Vianočný čas je veľmi vzácny pre každú rodinu, i tú farskú. Zhromaždení pri Eucharistickom stole sme zažili, že Ježiš v jasličkách je živý a prítomný. Osobitne je prítomný v našich bratoch a sestrách. Stretli sme ho na jasličkovej pobožnosti, pri posviacke našich príbytkov, pri koledovaní dobrej noviny i pri priateľskom posedení posilnení chutnou fazuľovicou.
Fotka používateľa Ferčekovce.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Betlehemské svetlo
Skauti nám aj tento rok priniesli na štedrý deň svetlo z Betlehema. Jeho plameň bude v našich rodinách pripomínať iné Svetlo, ktoré v Betleheme prišlo na svet, aby už nikto nežil vo tme. Nech Ježiš – Svetlo sveta zažiari v našej farnosti, v srdci každého z nás. Všetci sa tešíme na jeho žiaru a teplo. Dovoľme, aby lampášom bola naša tvár.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Deviatnik – hľadanie prístrešia pre Sv. rodinu
Deväť domácností vo Ferčekovciach a deväť v Novoveskej Hute sa rozhodlo počas deviatnika ponúknuť prístrešie Sv. rodine Ježiša, Márie a Jozefa. Deväť dní, vždy v inej rodine, sa schádzali na spoločných modlitbách i príjemnom posedení. Ježiš so svojou matkou Máriou a sv. Jozefom naozaj vstúpili do týchto spoločenstiev a dali nám pocítiť, čo je to rodina. Vďaka za odvahu vyjsť zo seba, za ochotu prijať druhého do svojho domu. Pán to už požehnal a ešte požehná.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Svätý Mikuláš 2016
Nedeľné popoludnie 04.12.2016 patrilo stretnutiu so sv. Mikulášom. Nie len, že priniesol dary, ale všetkých nás povzbudil rozdávať dar, ktorý sa nedá kúpiť, ale ktorý je taký vzácny a uzdravujúci – úsmev. Deti sa rozbehli po Ferčekovciach rozdávať tento dar. Bolo milé pri večernej prechádzke nachádzať chodníky plné “smajlíkov”. Verím, že nám zostali aj na tvári a že nimi nikdy nebudeme šetriť. Vďaka všetkým, ktorí pomohli pripraviť toto popoludnie.

Výroba adventných vencov
V sobotu 26.11.2016 sme na fare strávili príjemné popoludnie pri spoločnej príprave adventných vencov. Nechýbal horúci a voňavý predvianočný nápoj pripravovaný podľa overených receptov, vzájomná inšpirácia, dobrá nálada, džavot detí. Adventné vence boli požehnané na 1. adventnú nedeľu pri svätých omšiach a pozývajú nás k spoločnej modlitbe v našich domácnostiach.

Sväté omše za účasti detí
Každý piatok o 18.00 hod. srdečne pozývame rodičov s deťmi do farského kostola Panny Márie Fatimskej vo Ferčekovciach na sv. omšu za účasti detí. Nechajme “maličkých” prichádzať k nášmu Pánovi. Staňme sa aj my všetci “maličkými”, aby sme mali srdce otvorené pre Božie slovo. Pozývame deti už pol hodinu pred sv. omšou, aby sa mohli zapojiť do spevu a služieb.
http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/10/IMG_8573-1.jpg

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania – nedeľa 09.10.2016

V nedeľu 09.10.2016 prvýkrát prišiel do našej novovzniknutej farnosti diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, aby 35 birmovancom z Ferčekoviec a Novoveskej Huty udelil sviatosť birmovania. Spoločne sa modlime, aby Duch Svätý zasial do našich sŕdc bohatstvo svojich darov.

Fotka používateľa Ferčekovce.


Farská púť v Svätom roku milosrdenstva do Assisi a Ríma

12. – 17. septembra tohto roku sme s farnosťou putovali na sväté miesta do Ríma a Assisi, aby sme v svätom roku milosrdenstva prešli jubilejnými bránami a vyprosili hojnosť milostí pre svoj osobný život i život našej farskej rodiny. Pán nám veľmi požehnal. Prialo nám dobré počasie, ktoré zohrialo i osviežilo; dobrá atmosféra medzi spolupútnikmi a milosť dotýkať sa a modliť sa na svätých miestach našej viery.

20160913_160810

Program púte: Púť Assisi – Rím_program


Možnosť objednať katolícky časopis Rebrík pre mladších žiakov a ubytovanie pre študentov v Bratislave. Čítaj viac: Časopis Rebrík_Ubytovanie pre študentov v Bratislave

Krížová cesta – pripravená deťmi a mládežou

Srdečne pozývame na hranú krížovú cestu, ktorú nacvičili naše deti a mládež – v piatok 11.3.2016 po sv. omši o 18:00 hod.vo farskom kostole  Ferčekovce a v nedeľu 14.3.2016 o 14:30 hod v Novoveskej Hute

Krížová cesta počas pôstneho obdobia

Každý piatok o 17.30 hod. aj vo Ferčekovciach, aj v Nov. Hute.
V nedeľu vo Ferčekovciach o 13.30 hod., v Nov. Hute o 14.30 hod.

Odpustky  v pôstnom období
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13, 5)
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, 8).

Začiatok mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva – 08.12.2015

logo_rok milosrdenstva

Počas svätej omše vo Farskom kostole vo Ferčekovciach 8. decembra o 18.15 hod. spieval zbor MEGALINARION, zbor pri Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi.

V Staroslovienčine spievané piesne nám pripomenuli starobilosť ale aj živosť našej viery, ktorú nám v našom jazyku priniesli sv. Cyril a sv. Metod.

Veľká vďaka zboru za povznesenie mysle k Bohu.

_DSC6041OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viac fotografií tu.

 

Rorátne sv. omše
Roráty – rorátne sv. omše sa slávia v adventnom období zväčša v ranných hodinách a majú mariánsky charakter (k úcte Panny Márie). Keďže obdobie adventu nás pozýva zintenzívniť a prehĺbiť svoj duchovný život, rorátne sv. omše budeme sláviť v utorok a vo štvrtok o 06.30 hod. vo Ferčekovciach a v stredu o 06.30 hod. v Novoveskej Hute. Veľmi povzbudzujem k účasti na týchto sv. omšiach, osobitne deti a mládež. Aj takto skrze obetu ranného vstávania sa môžeme lepšie pripraviť na Vianoce.


Sv. Miluláš a deti – nedeľa 6.12.2016
Mikulášsky program – v spolupráci so Športovým klubom Ferčekovce a 75. zborom skautov o. b. Jána Vojtaššáka sa uskutoční na budúcu nedeľu 6.12.2015 o 13.30 hod. Začne na parkovisku pri kostole, kde bude aktivita pre deti a vyvrcholí odovzdaním darčekov a poďakovaním v kostole. Je potrebné zaregistrovať sa na stránke športového klubu ŠK Ferčekovce. Nácvik scénky na mikulášsky program bude v pondelok 30.11.21016 po sv. omši.

Sv. Mikulas


Výroba adventných vencov – sobota 28.11.2015

Blíži sa obdobie adventu, kedy sa v našich domovoch pripravujeme na príchod nášho Spasiteľa na tento svet. Naše čakanie symbolizuje adventný veniec so sviecami, ktoré sa zažínajú po štyri adventné nedele. Tohto roku vám ponúkame prísť si zhotoviť adventný veniec v sobotu 28. 11. od 15,00 hod. do 18:00 hod. na faru, kde bude k dispozícii čačina a návod, ako ho urobiť. Prinesiete si len štyri sviečky a ozdoby. Hotový veniec sa odloží pred oltár, kde bude pri sv. omši v nedeľu posvätený.Všetci ste srdečne vítaní!

 

adventné vence

Sviečka za nenarodené deti
Každoročne 2.11. Fórum života organizuje kampaň “Sviečka za nenarodené deti“. Aj naša farnosť sa chce opäť do projektu zapojiť. Hlavnou myšlienkou je šíriť úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť a spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia a na podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Sviečky sú vzadu na stolíkoch. Malá plastová sviečka za 1,- €, alebo veľká sklenená za 3,- €. Peniaze je potrebné vložiť do pokladničky na katolícku tlač.

Keď sa milión detí modlí ruženec….
V nedeľu 18.09.2015 o 09.00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach sa zjednotíme s deťmi celého sveta v modlitbe sv. ruženca za pokoj vo svete. (Sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“) Pozývam všetky deti, staršie i mladšie, osobitne birmovancov, prísť do predných lavíc, aby sme sa mohli spoločne predmodlievať. Po ruženci bude hneď sv. omša.

Stretnutie s birmovancami

V sobotu 12.09.2015 o 10.30 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach, aby sme si dohodli začiatok prípravy, rozdelili sa do skupín a dohodli sa na čase prípravy podľa rozvrhov hodín. Prosíme o dôslednú účasť všetkých prihlásených birmovancov.

1.farský letný tábor pre deti 6.7. – 10.7.2015

Prvý deň (6.7.2015) letného farského tábora pre naše deti bol v znamení témy CIRKEV.
V záložke “Život farskej rodiny”  (klik :)) nájdete prvé dojmy a zábery a potom z každého ďalšieho dňa
Farský tábor_14
Druhý deň (7.7.2015) bol zameraný na Pannu Máriu s témou FATIMA a strávili sme ho na Mariánskej hore v Levoči
Farský tábor_25
Tretí deň (8.7.2015) bol opäť plný dojmov a zážitkov-téma LITURGIA
Farský tábor_31Štvrtý deň (9.7.2015) tzv. TURISTICKÝ
Farský tábor_41
Posledný piaty deň 1.farského letného tábora (10.06.2015)
Úprimne zo srdca ďakujeme nášmu duchovnému otcovi, Zuzke Kaščákovej aj Lucke, tiež všetkým, ktorí pomohli a aj tým, ktorí nás podporovali modlitbou-deti Farnosti Ferčekovce
Farský tábor_54
Deň farnosti
10.07.2015 si pripomenieme deň zriadenia našej farnosti. Z tejto príležitosti chceme spolu prežiť nedeľu 12.07.2015 ako deň farnosti – stretnutie farníkov z Ferčekoviec a Novoveskej Huty. Najskôr sa dopoludnia stretneme na sv. omšiach. Popoludní začneme vo farskom kostole o 15.00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a budeme pokračovať na parkovisku stretnutím pri guláši a grile. Srdečne pozývame všetkých farníkov, aby sme sa lepšie spoznali aj mimo liturgických slávení.Púť v roku zasväteného životav sobotu 27.06.2015 – Na našej púti navštívime kláštor br. karmelitánov v Lorinčíku, kde budeme mať sv. omšu, kláštor sr. karmelitánok v Košiciach a kláštor sr. redemptoristiek v Kežmarku, ktoré sa modlia za našu farnosť od jej vzniku. Odchod autobusu o 06.00 hod. z Novoveskej Huty. Cena: dospelí 7,- eur; deti 3 eura; deti, ktoré vyplnili plagát o sv. Terézii na detskej sv. omši, zdarma. Prosím záujemcov, aby sa zapísali na pripravené hárky.Slávnosť Blahoslavenej Fatimskej Panny Márie – 13.05.2015V stredu 13.05.2015 v deň slávnosti srdečne pozývam osláviť sviatok našej patrónky, Fatimskej Panny Márie svätou omšou o 18:00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach
Slávnostným kazateľom bude vdp. Martin KolejákODPUST FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

Na budúcu nedeľu 10.05.2015 budeme sláviť vo farskom kostole odpust Fatimskej Panny Márie. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Peter Petrek, farár v Spišskej Belej. Slávnostná sv. omša bude o 11.00 hod. Bude na nej spievať chrámový zbor zo Spišskej Novej Vsi. Odpustovú slávnosť zakončíme večer o 19.00 hod. vo farskom kostole gospelovým koncertom kresťanského speváckeho zboru z Gregoroviec k úcte našej Nebeskej Matky, Panny Márie: „Matka naša – jediná, svätá“. Pripravme sa na odpustovú slávnosť dobrou sv. spoveďou.

Pozývame Vás srdečne na:

gospelovy koncert-01

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (11. rozhlasová) – v sobotu 09. mája 2015. Organizujeme autobus z našej farnosti. Cena: dospelí 10,- eur, deti 7,- eur. Prihlásiť sa treba čo najskôr, najlepšie v priebehu tohto týždňa. Ak nás pôjde len 40, cena bude 12,- eur. Bude to aj duchovná príprava na odpust Panny Márie Fatimskej vo Ferčekovciach, ktorý bude nasledujúcu nedeľu, 10. mája. Odchod autobusu: 04.45 hod. z Novoveskej Huty, 05.00 hod. z Ferčekoviec.
Plagát púte_Krakov_2015

 Na budúcu nedeľu 26. apríla 2015 bude v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Deň otvorených dverí, ktorý začne slávnostnou svätou omšou v katedrále sv. Martina o 09.00, spojenou s udelením kandidatúry budúcim diakonom. V rámci programu vystúpi hudobná skupina bohoslovcov, zaznie slovo hosťa sprevádzané folkovou hudobnou skupinou. Zvlášť pozývame deti a mládež, pre ktorých je pripravený špeciálny program. Plagát si môžete pozrieť aj na internetovej stránke kňazského seminára.

Zápis na birmovku

– prihlásiť sa na prípravu na prijatie sviatosti birmovania možno v sakristiách kostolov u duchovného otca
– prihlásiť sa môžu žiaci od 8. ročníka ZŠ nahor
– je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, aby sa mohla naplánovať a začať príprava
– na birmovku sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí budú mať osobitnú prípravu
– birmovka bude na budúci rok (podľa toho, aký termín nám určia z biskupského úradu)
Slávnosť Zvestovania Pána- 25.3.2015Vo farskom kostole vo Ferčekovciach bola na slávnosť Zvestovania Pána 25.3.2015 , ktorý je súčasne Dňom počatého dieťaťa, sv. omša , ktorú celebroval duch. otec Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej – Centra mladých vo Vysokej nad Uhom.
Deň počatého dieťaťa

Po sv. omši bola prednáška na tému : Postabortívny syndróm a čo ďalej.
O možnosti duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa je viac informácií TU

Diecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom sa tohto roku uskutoční na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 v Spišskej Kapitule. Témou je „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Program sa začne o 10.00 sv. omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude v Kňazskom seminári. Súčasťou programu bude rozhovor s otcom biskupom a svedectvá o čistote. Účasť prisľúbili hostia – Richard Vašečka a Dominika Gurbaľová. Mladí sa na stretnutí dozvedia viac o Národnom stretnutí mládeže P 15 v Poprade a o Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove. Pre účastníkov bude pripravené aj pohostenie. Stretnutie ukončíme spoločnou adoráciou v katedrále.
DSM 2015

Rok zasväteného života – odpustky
Dávame do pozornosti dekrét spišského diecézneho biskupa o získaní odpustkov v Roku zasväteného života. Medzi kostolmi je zaradený aj  farský kostol v Spišskej Novej Vsi, kde je v určené dni možnosť získať odpustky. Odpustky v Roku zasväteného života 2015
Teológia tela Jána Pavla II – nedeľa 15.02.2015
Ďalšia katechéza z cyklu o ľudskej láske, známa pod názvom „Teológia tela“, bola v nedeľu 15. 02. 2015 o 16,00 hod. v pastoračnej miestnosti farského úradu.
Katechézu nájdete kliknutím na odkaz: Telógia tela 15.2.2015

Staršie prednášky nájdete kliknutím na odkaz:

Referendum o rodine – 07.02.2015 – dôležité !!!
Termín referenda o rodine sa blíži. Pripájame niekoľko odkazov, ktoré popisujú, aká je dôležitá naša aktívna účasť na referende. Ide o naše deti, o ďalšie generácie. Nezabudnime si urobiť čas a ísť hlasovať.
odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4

Prednáška z cyklu Teológie tela Jána Pavla II – nedeľa 18.01.2015
Ďalšia prednáška z cyklu Teológie tela Jána Pavla II sa uskutoční v nedeľu 18.01.2015 o 16:00 h v pastoračnej miestnosti na fare v Spišskej Novej Vsi. Prednáša duch. otec Róbert Neupauer.

XIII. farský ples – 14.02.2015
Srdečne pozývame na už tradičný XIII. farský ples organizovaný farnosťou Sp. Nová Ves a Ferčekovce, ktorý sa uskutoční v sobotu 14.02.2015  o 19:00 h. v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.
Farský ples 14.2.2015

Betlehemské svetlo prinesú skauti 24.12.2014 na sv. omšu o 8:00 hod vo Ferčekovciach. Odpáliť  si ho a priniesť domov bude možné vo Ferčekovciach o 8:45 – 10:30 hod. a v Novoveskej Hute o 10:30 – 11:40 hod.

Jasličková pobožnosť – na slávnosť Narodenia Pána, 25.12.2014 o 15.00 hod. v kostole vo Ferčekovciach, o 17.00 hod. v kostole v Novoveskej Hute. Na záver pobožnosti bude vianočné požehnanie detí pri jasličkách. Povzbudzujem rodičov, aby priviedli a priniesli deti na toto požehnanie.

Požehnanie rodín na sviatok Sv. rodiny spojené s obnovou manželských sľubov – bude v nedeľu 28.12.2014 na  záver sv. omše. Prosím manželov, aby sedeli v kostole spolu a mohli si pri obnove sľubov podať ruky.

Vianočná sv. spoveď – v sobotu 20.12.2014, Novoveská Huta 09.00 – 10.30 hod., Ferčekovce 10.30 – 12.00 hod. Budeme spovedať piati kňazi. Prosím, aby sme prišli načas, nie tesne pred skončením spovedania. Budem spovedať rovnako každý deň pred aj po sv. omši. Povzbudzujem, aby sme sa dobrou sv. spoveďou (uprataním svojho vnútra) pripravili na Vianoce.

Sv. Mikuláš prišiel a obdaroval deti po sv. omši za účasti detí v piatok 5.12.2014 vo farskom kostole na Ferčekovciach.
Sv.Mikuláš_1Sv.Mikuláš_2Sv.Mikuláš_4Sv.Mikuláš_3Sv.Mikuláš_9Sv.Mikuláš_6Sv.Mikuláš_5Sv. Mikuláš_7

Roráty – rorátne sv. omše sa slávia v adventnom období zväčša v ranných hodinách a majú mariánsky charakter (k úcte Panny Márie). Keďže obdobie adventu nás pozýva zintenzívniť a prehĺbiť svoj duchovný život a aj náš farský kostol má mariánsky titul P. Márie Fatimskej), rorátne sv. omše budeme sláviť v utorok a vo štvrtok o 0630 hod. vo Ferčekovciach a v stredu o 0630 hod. v Novoveskej Hute. Veľmi povzbudzujem k účasti na týchto sv. omšiach, osobitne deti a mládež. Aj takto skrze obetu ranného vstávania sa môžeme lepšie pripraviť na Vianoce.

Sväté omše za účasti detí – každý piatok
Srdečne pozývame rodičov so svojimi ratolesťami na sv. omše za účasti detí, ktoré sú každý piatok vo farskom kostole vo Ferčekovciach o 18:00 hod. Do prípravy sv. omše sa môže zapojiť každé dieťa, ktoré príde aspoň 30 min. pred začiatkom sv. omše. Od septembra sa začal cyklus s tematickým zameraním na tajomstvá sv. ruženca, ktoré duch. otec približuje a vysvetľuje deťom ale aj dospelým.
IMG_8567IMG_8570IMG_8573-1IMG_8575