Aktuality

Otvorené kostoly našej farnosti – možnosť tichej modlitby a prijatia sviatostí (od 06.04.2021)
Každý deň bude jednu hodinu otvorený niektorý z kostolov našej farnosti s možnosťou tichej modlitby. Vždy bude v kostole počas tejto hodiny  prítomný aj kňaz, ktorého môžete požiadať o sv. spoveď a každú štvrťhodinu bude rozdávať sv. prijímanie. V Novoveskej Hute poslednýkrát o 17.40 hod., aby stíhal sv. omšu vo Ferčekovciach. Možnosť sv. prijímania bude aj každý deň vo farskom kostole po sv. omši. Stále zostáva možnosť telefonicky sa spojiť s duchovným otcom (0917 350 645) a dohodnúť si iný termín. Priestor jednej hodiny má okrem iného slúžiť aj na to, aby sme sa nezhromažďovali v kostole naraz vo väčšom počte. Prosím o dôsledné zachovávanie pandemických opatrení (respirátor, dezinfekcia rúk, odstupy).
Pondelok – Ferčekovce  – 16.45 – 17.45 hod.
Utorok – Novoveská Huta – 16.45 – 17.45 hod.
Streda – Ferčekovce – 16.45 – 17.45 hod.
Štvrtok – Novoveská Huta – 16.45 – 17.45 hod.
Piatok – Ferčekovce – 16.45 – 17.45 hod.
Sobota – Ferčekovce – 09.00 – 10.00 hod.
Nedeľa – Ferčekovce – 10.00 – 11.00 hod.
              – Novoveská Huta – 11.00 – 12.00 hod. 

Veľkonočné trojdnie so spišským dieceznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom
Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021, a v ktorej sa o. i. píše, že dek­rét, ktorý bol vydaný týmto dikastériom 25. marca 2020 (Prot. N. 154/20) z poverenia Svätého Otca, platí aj pre tento rok, ako aj na základe odporúčania tohto dekrétu, aby sa “využili telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, pričom sa odporúča, aby sa uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi”, vám oznamujeme, že spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:
Zelený štvrtok – 17.00 hod.
Veľký piatok – 15.00 hod.
Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19.30 hod.
Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli “Rímskokatolícka farnosť Poprad” (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke farnosti Poprad.

Liturgia domácej Cirkvi – Kvetná nedeľa a Veľká noc

Odpustky v roku sv. Jozefa

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom
Vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu.
plagát_zbierka KBS


Vyhlásenie – za pravdivý obraz Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

vyhlásenie na TKKBS


Jarná zbierka na charitu (1. pôstna nedeľa – 21.02.2021)

Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052
Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).

Pôstna krabička 2021 – pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Materiály si môžete vyzdvihnúť v kostole v čase pred alebo po sv. omši.


100. výročie od biskupskej vysviacky Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka
V sobotu 13.02.2021 – sv. omša o 10.30 hod. v Spišskej Kapitule v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux. Hlavným celebrantom bude Mons. Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor Košickej eparchie.
Slovo diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša: Pamätný deň biskupskej vysviacky 1921
Narodenie BJV.01

Nedeľa Katolíckej Univerzity (31.01.2021)
List rektora KU si môžete prečítať tu.

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby – sv.omše v našej farnosti budú vysielané na živo na facebookovej stránke farnosti.
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY
Všetkým farníkom, ktorých mi Pán zveril do otcovskej starostlivosti, želám a vyprosujem požehnané vianočné sviatky. Nech sa každá domácnosť našej farnosti stane novým Betlehemom – domom chleba, ktorý sa dáva z lásky. To dokáže Dieťa z jasieľ v našom srdci. Ježišu, bezbranné Betlehemské dieťa, urob nás dobrými ako chlieb!
K vzácnym duchovným darom Vianoc Vám osobitne v tomto čase prajem a vyprosujem dar zdravia. Spájam sa v duchu s Vami, ktorí ste chorí, trpíte na tele alebo na duši, ste sami, opustení alebo vzdialení. Ježiš, Boží Syn, je pri každom z Vás. Jeho a naša Matka Mária nás nežne objíma. To je naša nádej a istota. Teplo Betlehema je tu osobitne pre Vás.
Osobne sa duchovne spájam s tými, ktorí v posledných dňoch stratili niekoho zo svojich blízkych. Nech zosnulým dá Pán účasť na večných Vianociach, kde ho už nikdy nebudeme môcť stratiť. Vás pozostalých nech posilní nádejou na večný život.
Z celého srdca Vám všetkým žehnám.+
Váš duchovný otec Ľubomír

AKTUALITY !!!
V piatok 18.12.2020 bude sv. omša vo Ferčekovciach o 18.00 hod.. Možnosť sv. spovede bude len po sv. omši.
V sobotu 19.12.2020 sv. omša v Novoveskej Hute nebude.
V nedeľu 20.12.2020 budú sv. omše tak, ako boli vyhlásené. Vo Ferčekovciach o 07.30 a 09.00 hod. a v Novoveskej Hute o 10.30 hod..
Prosím o dôsledné zachovávanie hygienických opatrení! Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.

VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ
Vzhľadom na okolnosti pandémie nebude tradičná spoločná sv. spoveď (viac kňazov, dlhé rady). Možnosť sv. spovede bude od pondelka 14.12.2020 až do stredy 23.12.2020 (okrem nedele a piatku po sv. omši) hodinu pred sv. omšou o 17.00 hod. a po sv. omši minimálne pol hodiny budem čakať, ale spovedať budem až pokým budú kajúcnici. Možnosť využiť službu iného kňaza bude v stredu (16.12. – vdp. Dušan Pardel), štvrtok (17.12. – hodinu po sv. omši v Novoveskej Hute, potom vo Ferčekovciach počas adorácie – vdp. Štefan Kojš), pondelok (21.12. – vdp. Štefan Kojš) po sv. omši, kedy budeme spovedať dvaja kňazi. Veľmi povzbudzujem, aby sme si neodkladali sv. spoveď na poslednú chvíľu aj vzhľadom na to, že okolnosti sa môžu veľmi rýchlo zmeniť. Prosím Vás, dobre sa pripravte na sv. spoveď, aby sa nenaťahoval čas a nezhromažďovalo sa väčšie množstvo ľudí.

ADVENT 2020
Prvou adventnou nedeľou začíname nový liturgický rok. Advent je výzvou na príchod Pána, ten v Betleheme i ten na konci časov. Je výzvou opäť niečo urobiť so svojím životom. Pán nás nechce nepríjemne prekvapiť svojím príchodom. Chce sa s nami láskyplne stretnúť. Jeho “bdejte” je pozvanie k láske, nie výstraha. A láska sa pestuje pri osobnom stretnutí. Pozývam Vás osobne stretnúť Pána a prehĺbiť náš vzťah s ním  pri sv. spovedi a sv. omšiach, osobitne rorátnych. Panna Mária, jeho i naša Matka, nás privedie k jeho srdcu. Požehnaný advent všetkým.

RADOSTNÁ SPRÁVA – KOSTOLY BUDÚ OPÄŤ OTVORENÉ (14.11.2020)

Od pondelka 16.11.2020 budeme opäť sláviť verejné sv. omše aj keď s obmedzením na 50% kapacity kostola. Kvôli tomu budú opäť pridané dve nedeľné sv. omše, v Novoveskej Hute v sobotu o 18.00 hod. a v nedeľu vo Ferčekovciach o 07.30 hod. osobitne určené pre seniorov. Počas pracovných dní nám 50% kapacity kostola bude stačiť. Prenosy sv. omší cez internet nebudú.

Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, ktorý naďalej zostáva v platnosti.

Prosím o dôsledné zachovávanie hygienických opatrení v priestoroch kostola, aby sme aj takýmto spôsobom vydávali svedectvo a dávali dobrý príklad!!! – rúško prekrývajúce ústa aj nos, dezinfekcia rúk, odstupy, prijímanie Eucharistie na ruku.


ZBIERKA NA SEMINÁR – v nedeľu 15.11.2020
Na zbierku môžete prispieť najlepšie počas tohto týždňa na číslo účtu:
SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 978.
Do štvrtka 19.11.2020 bude v kostoloch pokladnička na tento účel.
Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Dnes ráno nás predišiel do večnosti náš otec biskup, Mons. Štefan Sečka (28.10.2020)
o. Štefan u nás
“Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19,” informoval TK KBS Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy.
Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Svätý Otec Ján Pavol II. ho menoval 28. júna 2002 za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011. Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).
Pamätajme naňho vo svojich modlitbách. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Pohreb o. biskupa. Mons. Štefana Sečku: V utorok 03.11. 2020 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia sa na rozlúčke s o. biskupom Štefanom zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší spolupracovníci z radov kňazov a laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. Ostatní, ktorí sa chcú zúčastniť na poslednej rozlúčke, môžu ostať vonku pred katedrálou pri dodržaní stanovených protiepidemiologických opatrení. Prenos pohrebných obradov bude zabezpečený prostredníctvom TV LUX a Rádia Lumen.

PRÍSNY PÔST ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE
Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst.

AKTUALITY (25.10.2020)

Sv. omše z farského kostola sú denne vysielané na živo cez facebookovu stránku farnosti. “Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.” (usmernenia KBS)

Možnosť sv. spovede, sv. prijímania, sv.pomazania chorých: iba individuálne, v tomto čase iba vo veľmi vážny prípadoch ťažkej choroby alebo blízkeho nebezpečenstva smrti. Nenechajme odísť našich blízkych do večnosti bez posilnenia sviatosťami!

Októberružencové pobožnosti: každý deň 20 minút pred sv. omšou. Rovnako vysielané na živo.

Pre pandémiu bude možné získať “dušičkové” odpustky celý november: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Prosíme o dôsledné zachovávanie hygienických opatrení v priestoroch kostola! (dezinfekcia, rúška, odstupy…)


AKTUALITY (15.10.2020)
SV. OMŠE SA BUDÚ SLÁVIŤ S LIMITOM 6 OSÔB VRÁTANE KŇAZA.
SV. OMŠE Z FARSKÉHO KOSTOLA BUDÚ VŽDY VYSIELANÉ NA ŽIVO NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE FARNOSTI.
Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.
Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Sv. omše v našej farnosti budú slávené počas pracovných dní vo farskom kostole vo Ferčekovciach, aby mohli byť prenášané cez facebookovu stránku farnosti, v nedeľu aj vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute, vždy podľa farských oznamov na dohodnuté úmysly. Spravidla v pondelok – piatok o 18.00 hod., v sobotu o 08.00 hod., v nedeľu o 09.00 hod. vo Ferčekovciach, o 10.30 hod. v Novoveskej Hute.
Rodina (osoba), ktorá má dohodnutý úmysel sv. omše, sa môže na sv. omši zúčastniť v počte 2 osoby. Je to ale potrebné nahlásiť telefonicky duchovnému otcovi najneskôr dopoludnia v deň slávenia sv. omše (alebo deň pred slávením, ak je sv. omša dopoludnia).
Ostatní, ktorí sa budú chcieť v niektorý deň zúčastniť na sv. omši, môžu sa prihlásiť rovnako telefonicky u duchovného otca.
Možnosť sv. spovede, sv. prijímania, sv. pomazania chorých – iba individuálne. Termín je potrebné dohodnúť telefonicky s duchovným otcom.
Prosíme o dôsledné zachovávanie hygienických opatrení v priestoroch kostola! (dezinfekcia, rúška, odstupy…)

HYGIENICKÉ OPATRENIA (01.10.2020)

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Z týchto dôvodov budú v našej farnosti pridané dve nedeľné sv. omše, v sobotu v Novoveskej Hute o 18.00 hod. a vo Ferčekovciach v nedeľu o 07.30 hod., ktoré budú určené predovšetkým pre seniorov. Otvorený bude len hlavný vchod kostola pol hodinu pred sv. omšou, pri ktorom bude stáť poverená osoba, ktorá bude kontrolovať počet osôb. Prosíme, aby ste poverenú osobu dôsledne rešpektovali. Do kostola vojde len prvých 50 osôb vrátane kňaza.

Prosíme o dôsledné zachovávanie hygienických opatrení v priestoroch kostola, aby sme aj takýmto spôsobom vydávali svedectvo a dávali dobrý príklad!!!

- dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola a zachovávať odstupy

- nosiť rúško spôsobom, aby prekrývalo aj nos aj ústa

- rúško si zložiť len tesne pred sv. prijímaním (keď je predo mnou už len jeden človek)

- prijímať Eucharistiu s úctou na ruku podľa rozhodnutia našich otcov biskupov – dlane položím na seba vo výške hrude, na vrchnú dlaň mi kňaz položí Eucharistiu, spodnou rukou ju hneď pred kňazom prijmem do úst a nasadím si rúško

- nepodávať si ruky na znak pokoja

- neprichádzať na spoločné slávenia v prípade nariadenej karantény alebo akýchkoľvek príznakov respiračného infekčného ochorenia


 

Slávnosť 1. sv. prijímania – 28.06.2020

“Budem ako strom zasadený pri vode…” Takto spievali deti modlitbu vďaky po prvom prijatí eucharistického Ježiša. V tomto duchu sa nieslo ohlásené Božie slovo. Človek ako strom potrebuje čerpať živiny z prameňa živej vody, ktorým je sám Pán Ježiš ukrytý pod spôsobom chleba a vína. Prajeme všetkým prvoprijímajúcim deťom aj ich rodinám, aby navždy zostali napojení na Eucharistiu – prameň živej vody prúdiacej do večného života.

Ferčekovce

Fer detiFer deti+rodičia2

Novoveská Huta

huta detihuta deti+rodičia


 

ODVOLANIE DIŠPENZU

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napr. veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).


 

Primície pátra Mariána Františka Vikartovského, O. Praem

Pred tridsiatimi rokmi, 13. mája 1990, na sviatok našej patrónky Fatimskej Panny Márie, slávil primičnú sv. omšu rodák z našej farnosti – z filiálky z Novoveskej Huty, páter Marián František Vikartovský, O. Praem. Chceme si na to zaspomínať prostredníctvom fotografií. P. Mariánovi prajeme a vyprosujeme veľa zdravia, hojnosť všetkých potrebných milostí a vytrvalosť v kňazskej službe. Zároveň vyprosujme aj z našej farnosti nové kňazské a duchovné povolania. Panna Mária Fatimská, Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!

primície, 13.5.1990, 1., primície, 13.5.1990, 2., primície, 13.5.1990, 3., primície, 13.5.1990, 4., primície, 13.5.1990, 5., primície, 13.5.1990, 6., primície, 13.5.1990, 7.


Farské misie (15. – 23 február 2020)
Od 15. do 23. februára 2020 naša farská rodina prežívala farské misie. Misie viedli pátri redemptoristi, konkrétne misijný tím p. Michala Zamkovského. Ďakujeme Pánovi za milostivý čas.
misie1

Koledovanie Dobrej Noviny 2019
V sobotu 28.12.2019 aj v tomto roku deti a mládež z Ferčekoviec a Novoveskej Huty sa zapojili do koledovania Dobrej noviny na pomoc ľuďom osobitne deťom v núdzi v Afrike. Pán Boh zaplať všetkým koledníkom i rodinám, ktoré koledníkov prijali a podelili sa v tomto vianočnom čase s chudobnými. Stále platia Ježišové slová: “Čokoľvek ste urobili jednému z mojích najmenších bratov, mne ste urobili.” Požehnané Vianoce všetkým!
dobra novina 2019_1dobra novina 2019_2

Odpustky v prospech duši v očistci
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Okrem odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky. Nevynechajme ani jedinú možnosť urobiť takýto skutok lásky. (viď. facebook)
P_20191101_142127

Misijná nedeľa – 20.10.2019
Na misijnú nedeľu sme strávili príjemné misijné popoludnie. Začali sme spoločnou modlitbou krížovej cesty mučeníkov misií a svedkov viery a pokračovali aktivitami, ktoré nás vtiahli do života misionárov. Po občerstvení pri stoloch sme si pozreli film o pôsobení slovenského misionára v Rwande: “Dotknúť sa rán”. Dobrovoľným príspevkom sme podporili misie. Najväčším darom však bolo, že sme boli misionármi pre seba navzájom, lebo nás spojila Kristova láska. Spojila starších, mladších i deti. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali túto misijnú výzvu. (viac foto viď. facebook)
misijné popoludnie1misijné popoludnie2

Mimoriadny misijný mesiac – október 2019
Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
– osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;
– svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;
– biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;
– misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.
Tieto materiály ti chcú pomôcť naplniť niektoré z prianí pápeža Františka. Budú ti k dispozícii počas tohto Mimoriadneho misijného mesiaca. Pomôžu ti každodenne aspoň 10 minút rozjímať o Božom slove príslušného dňa, spolu s Cirkvou sa modliť za misie a nájsť svoje poslanie v misijnom diele Cirkvi. V našej farnosti budeme spoločne rozjímať každý deň v kostole pred modlitbou sv. ruženca. Keď nebudeš môcť prísť, rozjímaj doma a duchovne sa zjednocuj s ostatnými.

Trojdnie modlitieb matiek (27.-29.09.2019)
Matky sú pozvané každý štvrťrok si pripomenúť Veľkonočné trojdnie a prežiť ho spolu s Ježišovou matkou Máriou. Každý deň má svoj úmysel. V piatok odprosujeme za svoje hriechy, v sobotu prosíme za obrátenie tých, ktorí ublížili nám a naším deťom, v nedeľu chválime Boha a ďakujeme za všetko požehnanie. Toto trojdnie prežívame vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute v adorácii pred Eucharistickým Kristom. Veľká je láska matky, veľká je sila jej modlitieb.
MM NH2MM NH1
Slávnosť udeľovanie sviatosti birmovania (08.09.2019)
Otec biskup Mons. Andrej Imrich udelil sv. birmovania 34 birmovancom našej farnosti. Povzbudil nás pravdivo prežívať dar slobody, ktorý po možnosti slobodného rozhodnutia prináša zodpovednosť. Tešíme sa z nových dospelých kresťanov a máme veľkú nádej, že prijaté dary Ducha Svätého prinesú ovocie aj v živote nášho farského spoločenstva. Príď, Duchu Svätý!
birmovka 2019

Odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie
V nedeľu, 12.05.2019, sme slávili odpust Fatimskej Panny Márie. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vsdp. Slavomír Gallik, dekan v Spišskej Novej Vsi. Povzbudil nás k pravej mariánskej úcte, ktorá má biblické korene a vždy vedie ku Kristovi. V deň slávnosti, 13.05.2019, slávil sv. omšu duchovný otec farnosti, ktorý povzbudil uskutočňovať odkaz z Fatimy: Úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, najmä prostredníctvom zmiernych pobožností na prvú sobotu v mesiaci. Ďakujeme aj zborom zo Smižian a Spišskej Novej Vsi, ktorí si hudbou a spevom spolu s nami uctili našu Nebeskú Matku.
odpust 2019_2odpust 2019_1

15. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (04.05.2019)
Aj z našej farnosti sa chceme zapojiť do tejto púte. Cena: dospelí 12,- eur; deti 6,- eur. Odchod autobusu bude o 04.30 hod. z Novoveskej Huty, následne vyzdvihne pútnikov vo Ferčekovciach. Srdečne ste všetci pozvaní. Prihlásiť na púť sa môžete v našich kostoloch.
púť Krakov 2019

27. svetový deň chorých (11.02.2019)
Na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej už tradične prežívame svetový deň chorých. V našej farnosti sme počas sv. omše udeľovali vážne chorým a starým ľuďom sviatosť pomazania chorých. Sviatosť prijalo 30 veriacich vo Ferčekovciach a 12 na filiálke v Novoveskej Hute. Vo sviatosti pomazania chorých Ježiš uzdravuje a posilňuje naše telo i dušu, zároveň zjednocujeme našu chorobu a bolesť s jeho krížom. Prosme za chorých celého sveta, aby cítili Kristovu blízkosť.
pomazanie chorých_2pomazanie chorých_1

Národný týždeň manželstva (11.-17.02. 2019)
Národný týždeň manželstva sme začali v našej farnosti milou slávnosťou – obnovou manželských sľubov na 25. výročie sobáša. Jubilujúcim manželom a celej rodine vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Modlime sa za manželstvá a rodiny, aby boli skutočnými domácimi cirkvami, verní Bohu a navzájom i sebe.
obnova manželských sľubov

3. farský ples (02.02.2019)
V sobotu na sviatok Obetovania Pána sme sa stretli už na 3. farskom plese. Atmosféra bola výborná v duchu úvodných slov, aby sme spolu prežívali radostné chvíle – spolu medzi sebou navzájom, najmä manželia, a spolu aj s Pánom Bohom. Spoločne prežívaná radosť spája nie menej ako spolu prežívaná bolesť. Potešili sme sa z dobrej hudby a tanca, z vystúpenia detí, z tomboly i ohňostroja, z malého folklórneho medailónu, ale najmä z rodinnej atmosféry. Ďakujeme všetkým organizátorom i zúčastneným. (foto viď. facebook)

Vianoce 2018
Vianoce sú sviatkami stretnutia a prijatia, Boha s človekom i ľudí navzájom. Snažili sme sa Ho prijať i prijať seba navzájom pri modlitbe deviatnika “hľadania prístrešia”. Veľká vďaka všetkým, ktorí aj tento rok mali odvahu prijať rodiny i byť prijatý. Vďaka všetkým, ktorí ste prijali koledníkov Dobrej noviny a s nimi i vzdialených obyvateľov Afriky. Vďaka za Vašu prítomnosť na vianočnom posedení na fare, ktorá v tomto malom geste chce povedať oveľa viac. Vďaka Ti, Otče, za naše liturgické zhromaždenia, kde si nás sýtil ty sám telom svojho milovaného Syna, ktorého si na Vianoce neodvolateľne daroval svetu, každému z nás.
vianoce 2018_2vianoce 2018_1vianoce 2018_3

Advent 2018
Ani sme sa nenazdali a na dvere nám zaklopal advent a s ním nový liturgický rok. Neprekvapil nás, lebo už v sobotu sme sa zišli na fare, aby sme spoločne pripravili adventné vence. Veríme, že požehnané adventné vence v našich rodinách, nás nanovo spoja pri spoločnej modlitbe. Veď ako lepšie sa dá nasledovať adventná výzva o očakávaní Kristovho príchodu, ako bdieť na modlitbách a k tomu ešte spoločne. Na prvú adventnú nedeľu nás po sv. omšiach povzbudili misijní dobrovoľníci z projektov v Afrike, aby naše srdcia spoznali Pána, ktorý prichádza v chudobnom človeku hoci aj na druhom kraji sveta. Pre lásku diaľka neexistuje. Napokon nás veľmi povzbudili slová otcov biskupov v pastierskom liste, aby sme na zhrubnutie medziľudských vzťahov odpovedali úctou a láskavosťou. Svetlom evanjelia, ktorým je Kristus, nemáme svietiť do očí a tak oslepovať, alebo ho používať v zmysle “posvietiť si” na niekoho. Kristovo svetlo má byť svetlo pre nohy, aby pomáhalo kráčať. Nech nás Mária, naša nebeská Matka, naučí prežívať advent tak, ako to vie len ona.
advent 2018_2advent 2018_1advent 2018 krabička2

Poďakovanie za úrodu (19.september 2018)
Aj tento rok sme ďakovali za všetky plody zeme pri sv. omši. Rozjímali sme o tom, aká nádherne farebná je Božia láska k nám.
úroda2018_1úroda2018_2

Požehnanie kríža (15. september 2018)
Vo Ferčekovciach uprostred našich domov vyrástol nový kríž – znamenie Božej lásky. Viac v príhovore duchovného otca zo slávnosti požehnania kríža tu: požehnanie kríža
kríž4kríž1kríž3kríž2

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej (1. september 2018, Košice)
Mali sme milosť aj z našej farnosti putovať na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Ďakujeme Bohu za svedectvo jej života, ktoré je aktuálne aj dnes. Bl. Anna, vyprosuj mladým ľuďom milosť spoznať hodnotu a krásu čistoty, odvahu k pravej láske, ktorá je ochotná obetovať aj svoj vlastný život.
bl.Anna

Farská púť do Fatimy, Santiaga de Compostela a Lúrd (19. – 24. august 2018)

Vďaka Ti, Mária, naša nebeská Matka a patrónka, za ochranu a všetky milosti, ktoré sme vyprosovali i dostali na vzácnych miestach vo Fatime a Lurdoch. Nech prinesú bohaté ovocie pútnikom i všetkým, ktorých priniesli vo svojom srdci na tieto sväté miesta. Skrze Máriine ruky a ruky tvojich služobníkov kňazov žehnaj, Nebeský Otče, celú našu farskú rodinu!

fatima1


Farský tábor pre deti (23.-25. júl 2018)
Tábor sme prežili s deťmi na fare v Lúčkach a v okolí. Navštívili sme Oravský hrad; starobylý kostolík sv. Martina v Martinčeku z 13. st., kde sme spolu slávili sv. omšu; teplý prameň v Kalamenoch; Kvačiansku dolinu s jej mlynom a archeoskanzen Havránok s ukážkami keltskej kultúry. Večerné slovko nám na príklade bl. Titusa Zemana ukázalo, koľko je možné obetovať za záchranu Božieho povolania a na príklade bl. Metoda Dominika Trčku, koľko môže stáť jedna vianočná koleda. Vždy ide o život, o život večný. Veľká vďaka Pánu Bohu za požehnanie týchto dní, za dar dobrého počasia a šťastného návratu. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
P1220377P1220438P1220446P1220495

Odpust sv. Cyrila a Metoda v Novoveskej Hute – 5. júl 2018
Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vdp. Rudolf Pitoňák, farár v Bystranoch. Povzbudil nás zachovať si dedičstvo otcov, vzácny dar viery, ktorý našim predkom priniesli sv. Cyril a Metod. “Ak máme Krista, máme všetko. Ak nemáme Krista, nemáme nič.” Vyprosujme si od našich patrónov a vierozvestov živú vieru pre naše rodiny.

Odpust Fatimskej Panny Márie – 13. máj 2018
Pán nám podaroval krásny deň. Slávnostnú sv. omšu celebroval prof. František Trstenský. V kázni nás opäť hlbšie voviedol do tajomstva fatimských zjavení a pravej mariánskej úcty, ktorá má biblický základ. Hudbou a spevom nás sprevádzal farský zbor zo Spišskej Novej Vsi. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o krásu a hĺbku tejto slávnosti. Panny Mária Fatimská, oroduj za nás.
odpust 2018_1odpust 2018_2

Prvé sväté prijímanie – 29. apríl 2018
V nedeľu sme slávili v našom farskom kostole slávnosť 1. sv. prijímania. Eucharistického Krista prijalo po prvýkrát 14 detí z našej farnosti, 10 z Ferčekoviec, 4 z Novoveskej Huty. Nedeľné Božie slovo umocnilo atmosféru: “Ja som vinič, vy ste ratolesti… bezo mňa nemôžete nič urobiť…” S ním, s Kristom, naopak môžeme všetko. Prajeme prvoprijímajúcim deťom a ich rodinám, aby po celý život vytrvali v úzkom spojení s Kristom, pravým kmeňom, ktorý dáva večný život.
1svp_51svp&-41svp_11svp_21svp_31svp_6

Duchovný most s kňazským seminárom – 8. február 2018
Most modlitieb našej farnosti za kňazský seminár a kňazského seminára za našu farnosť sa upevnil spoločným slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute. Hlavným celebrantom bol dp. Martin Majda, prefekt kňazského seminára, ktorého sprevádzali traja diakoni a štyria bohoslovci. Nech Pán požehnáva všetkých obyvateľov kňazského seminára a svojej Cirkvi v každom čase daruje svätých kňazov.
most2018_1most2018_2

2. farský ples – 3. február 2018
Ďakujeme Pánovi i organizátorom za 2.farský ples. Pán chce byť blízko nás nie len v našich ťažkostiach, ale aj v našich radostiach. Nech aj tieto spoločné chvíle zábavy nás navzájom zblížia a upevnia našu farskú rodinu.
ples2018_1ples2018_2

Vianoce 2017
Ďakujeme Pánovi za požehnaný vianočný čas. Mnohé dary, materiálne i duchovné, nech nás počas celého Nového roka 2018 privádzajú k tomu najväčšiemu Daru, ktorý sa nám dal ako Dieťa v jasliach a prebýva v jasliach srdca každého človeka.. Veľká vďaka všetkým, ktorí ako náš Pán vystúpili zo seba, aby sa stali darom pre svojich blížnych (jasličková pobožnosť, koledovanie Dobrej noviny, fazuľovica, požehnanie príbytkov…).
jasličková 2017_1jasličková 2017_2fazuľovica 2017_1fazuľovica 2017_2dobrá novina 2017jas

Duchovná obnova Ružencového bratstva

Na 1. adventnú nedeľu navštívili našu farnosť pátri dominikáni, aby sa stretli s členmi nášho ružencového bratstva a povzbudili nás k modlitbe sv. ruženca a k obnove ružencových bratstiev. Obnova ružencového bratstva sa uskutoční cez nové prihlásenie sa každého člena i prihlásenie nových členov, aby bola zabezpečená “živosť” spoločenstiev, ktoré si budú verne plniť svoje záväzky a raz za mesiac sa schádzať k spoločnej modlitbe. K obnove pristúpime po Novom roku.

obnova_2obnova_1

Popoludnie so sv. Mikulášom

V nedeľu popoludní 03. decembra 2017 sme sa po roku opäť stretli na parkovisku pri farskom kostole: deti, rodičia a všetci priatelia sv. Mikuláša. Z neba nám padal Boží sneh, ktorý má svoje teplo oproti tomu, ktorým zasnežuje človek. Kotol rozvoniaval, na briežku sa dalo spúšťať. Sv. Mikuláš nás obdaroval svojimi darmi, ale čo viac, my sme sa navzájom obdarovali darom seba samých. Ďakujeme skautom, členom športového klubu i všetkým, ktorí vyšli z tepla svojich obývačiek do tepla spoločenstva.

Mikuláš 2017


Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
V nedeľu  19.11.2017 slávil v našej farnosti sv. omše vdp. HEDr. Ľuboslav Hromják. Z príležitosti 140. výročia narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka nám priblížil jeho život a dielo, najmä jeho hrdinské svedectvo viery, príklad jeho vernosti Kristovi potvrdený mnohoročným utrpením vo väzeniach. Ďakujeme Pánu Bohu za takého vynikajúceho pastiera našej diecézy a modlime sa za jeho blahorečenie.
hromjak

Posledné zjavenie
V piatok 13. októbra 2017 sme slávili 100. výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. Sv. omša bola spojená s fatimskou pobožnosťou, počas ktorej sa podľa vzoru fatimských pastierikov modlili ruženec deti. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol vdp. Štefan Vitko, farár zo Svitu, ktorý nás opäť hlbšie a originálnym spôsobom voviedol do tajomstva fatimských zjavení. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí si našli čas na stretnutie s našou nebeskou Matkou.

Púť za blahoslavenými
V sobotu 30. septembra 2017 sa naša farská púť zúčastnila na pontifikálnej sv. omši blahorečenia dona Titusa Zemana v Petržalke. Popoludní sme navštívili hrad Devín a podvečer a noc sme strávili v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, v Marianke. V nedeľu sme slávili sv. omšu v Podunajských Biskupiciach. Navštívili sme hrob a uctili si relikvie bl. sr. Zdenky Schelingovej. Cestou domov sme pozdravili Pannu Máriu na Starých Horách. Zažili sme naozaj silnú prítomnosť a blízkosť svätých, ktorí žili medzi nami a aj nás pozývajú k svätosti.
titus zeman1titus zeman
zdenkazdenka1
devínstaré hory

Poďakovanie za úrodu
V piatok 22.9.2017 sme v rámci jesenných kántrových dní slávili sv. omšu na poďakovanie za úrodu. Hlbšie sme si uvedomili, ako veľmi potrebujú Božie požehnanie naše ľudské snaženia. Človek síce zasadí, zaseje, ale vzrast dáva Boh. Vďaka za každý zázrak Božej lásky.
úroda

Požehnanie organa a slávnostný koncert
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017, pri sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach sa uskutočnilo požehnanie nového organa a hneď po sv. omši zaznel slávnostný organový koncert. Vystúpilo umelecké zoskupenie Musica temporis: Marta Gáborová, organ; Karin Loudová, spev. Ďakujeme za umelecký i duchovný zážitok. Nech tento nový nástroj dobre slúži a hlavne na Božiu slávu.
organ1koncert2

Farský tábor pre deti 2017
Od nedele popoludnia 6. augusta do štvrtka 8. augusta sme spolu s deťmi aj rodičmi, ktorí mohli podať pomocnú ruku, prežili spoločný čas. Niesol sa v duchu roku sv. Martina a výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Od sv. Martina sme sa učili deliť, odvážne kráčať s krížom i modliť sa za rodičov, aby sme spolu prišli do neba. S Pannou Máriou sme sa učili modliť ruženec za pokoj vo svete. To všetko v lone našej krásnej prírody a našich chrámov. Domov sme sa rozišli zasa o niečo vnútorne bohatší. Pán Boh zaplať všetkým za akúkoľvek pomoc a žičlivosť.
tabor2tabor5tabor3tabor4

Štyri roky
V pondelok 10. júla si pripomíname štvrté výročie vzniku našej farnosti. Ešte stále sme najmladšia farnosť našej diecézy, ale pevne veríme, že ako také štvorročné dieťa už vieme stáť na vlastných nohách a robiť prvé samostatné kroky. Musíme sa ešte veľa učiť, čo to znamená byť členom farskej rodiny, aký veľký dar je sláviť v našom strede Najsvätejšiu obetu, čo je dar kňazstva a duchovného otcovstva, ako vovádzať do týchto tajomstiev naše deti… Ďakujme Pánu Bohu celým srdcom, aby sme spoznali veľkosť daru a boli ho hodní.
uvedenie_1uvedenie_2
uvedenie_3uvedenie_4
A veru, že sme o nejaký ten rôčik starší.

Odpust v Novoveskej Hute
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda sme slávili odpust vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol vdp. Donát Čarnogurský, farár vo Vyšnom Slavkove. Povzbudil nás spoznávať vlastné korene, aby sme budovali budúcnosť na pevných základoch. Jedným z pevných základných kameňov je aj veľké dielo slovanských vierozvestov. Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás.
Huta_odpust 2017
Huta_odpust 2017_2

Púť na Mariánsku horu v Levoči
Putujme k našej Matke na Mariánsku horu spolu so svojimi bratmi a sestrami, aby sme sa ako jedna veľká rodina spoločne modlili. Viď. program púte: Levočská púť 2017
Levoča - bazilika MH

Možnosť získať úplné odpustky pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva
Apoštolská Penitenciária na žiadosť KBS udelila možnosť získať úplné odpustky pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prečítaj si viac za akých podmienok: odpustky_korunka BM
Bozie-milosrdenstvo

Slávnosť prvého svätého prijímania
V nedeľu 28. mája 2017 v Novoveskej Hute a 4. júna 2017 vo Ferčekovciach sme mali slávnosť prvého svätého prijímania. V jubilejnom roku fatimských zjavení sme sa učili od fatimských pastierikov. Od sv. Hyacinty nezraňovať Ježišovo srdce hriechom a od sv. Františka potešovať skrytého Pána v Eucharistii. Nech si eucharistický Ježiš navždy získa srdcia našich detí a ich rodičov.
1Svp_NH3
1Svp_F1

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FATIMSKEJ PANNY MÁRIE – 13. máj 2017
Veľká vďaka Pánu Bohu za odpustové trojdnie, ktoré sme slávili na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Voviedli nás doňho rodiny spoločnou modlitbou sv. ruženca. Vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou a zasvätením farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Deti nám pomohli rozjímať slovom, piesňou a tancom. Napokon nás otcovia karmelitáni zasvätili do tajomstva sv. škapuliara, ktorý prijalo 39 farníkov. Nech nás fatimské posolstvo vedie stále k väčšej láske k našej Nebeskej Matke a jej ružencu, k pravému pokániu a hlbšej modlitbe za pokoj vo svete a obrátenie hriešnikov.
ruženec rodín
slávnostná sv. omša
zasvätenie farnosti NSPM
tanček

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FATIMSKEJ PANNY MÁRIE – 13. máj 2017 – POZVÁNKA
V roku 1917 sa vo Fatime nebo dotklo našej zeme skrze našu Nebeskú Matku, ktorá sa zjavila trom pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi. V tomto tajomstve zjavenia je Panna Mária patrónkou nášho farského kostola vo Ferčekovciach i celej farnosti. Po sto rokoch chceme nanovo prerozjímať slová našej Matky, ktorá ich s toľkou láskou hovorí nám, svojím deťom, pri slávení “odpustového trojdnia”. Srdečne pozývame všetkých mariánskych ctiteľov.
Fatima

Šikovní miništranti
Tešíme sa z našich miništrantov Radovana a Mateja Marcinčinovcov a Andreja Kalíka, ktorí postúpili na celoslovenské kolo biblickej olympiády. Srdečne im blahoželáme a prajeme všetko dobré v ďalšom kole. Vyprosujme pre našu farnosť veľkú lásku k Božiemu slovu, aby sme ním pravidelne sýtili naše duše.
Fotka Farnosť Spišská Nová Ves.

Veľkonočné trojdnie
Počas veľkonočného trojdnia nám Pán postupne otváral oči, aby sme videli viac než len povrch vecí a udalostí. Na zelený štvrtok nás učil hľadieť na Ježiša pri sv. omši – svadobnej hostine – ako hľadí nevesta na svojho ženícha. Nechce byť len obyčajným hosťom, ktorý je zo ženíchovho stola, ale túži mať ženícha celého. Na veľký piatok sme pozerali na Kristov kríž očami zločinca z pravej strany, ktorý videl viac ako ostatní, ktorý sa neváhal priznať, že je hriešny a úplne až bláznivo sa odovzdal ukrižovanému Kristovi. Na bielu sobotu sme spoznali, že len tie oči uvideli zmŕtvychvstalého Krista, ktoré ho milovali a túžili po ňom. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
Fotka používateľa Ferčekovce.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Adopcia srdca
Na štvrtú pôstnu nedeľu 26.3.2017 prišiel do našej farnosti otec pallotín Vladimír Peklanský, ktorý nás povzbudil v duchu evanjelia, že nestačí len vidieť, ale aj zobrať zodpovednosť za to, čo vidíme. Podelil sa s nami so skúsenosťou adopcie srdca, keď videl biedu afrických detí a jedno z nich – malú Žanetku – si na diaľku adoptoval. Mesačne ju finančne podporuje až do veku dospelosti. A keďže sa v sobotu slávil Deň počatého dieťaťa, povzbudil nás aj k adopcii nenarodeného dieťaťa, ktoré je v ohrození života inerrupciou. Dieťatko pod srdcom matky si možno adoptovať sľubom modlitby na deväť mesiacov.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Seminár prišiel k nám
V nedeľu 12.2.2017 slávil sv. omše v kostoloch našej farnosti Vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Neprišiel k nám sám, ale s diakonom, ktorý ohlásil Božie slovo a s bohoslovcami. Seminaristi boli každý z inej časti našej diecézy – Orava, Liptov, Horný a Dolný Spiš. Bola to milá slávnosť, ktorá duchovný most medzi seminárom a farnosťou urobila aj telesným – viditeľným a počuteľným. Nech Pán požehná všetkých obyvateľov a pracovníkov seminára i našu farnosť a vždy dá svojej Cirkvi dobrých pastierov. Aj z našich rodín.
Fotka používateľa Ferčekovce.

25. svetový deň chorých
V sobotu 11.2.2017 na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (i vo štvrtok v Novoveskej Hute) sme osobitne mysleli na tých, ktorí chorobou a starobou majú účasť na Kristovom kríži. Pri sv. omšiach 40 farníkov prijalo sviatosť pomazania chorých. V nej Kristus uzdravuje tých, ktorí k nemu s dôverou prichádzajú. On najlepšie vie, ktorých chorých a boľavých miest na našom tele i duši sa má dotknúť svojou uzdravujúcou mocou.
20170211_113238

1. farský ples
V sobotu 4.2.2017 sa uskutočnil v reštaurácii Kráľov prameň v Novoveskej Hute 1. farský ples farnosti Ferčekovce a filiálky Novoveská Huta. Aj takýmto spôsobom sa chcela zísť, zblížiť i upevniť farská rodina. Schopnosť zabaviť sa je tiež Božím darom, podľa slov pána farára na úvod, keď neponižuje, neubližuje, ale naopak zbližuje ľudí. Atmosféra na plese naozaj zbližovala a sme za to vďační.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Štyridsiatka
Na sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára 2017, pán farár, Ľubomír Vojtašák, oslávil 40-te narodeniny. Farníci ho prekvapili nádherným darom, ktorý mu odobral dych i rozihral prsty. Heligónka na hranie i na zjedenie. Obidve boli využité náležitým spôsobom. Nech ho Pán požehnáva a chráni…, aby vytrval v tom, čo dostal pri narodení do vienka – neustále sa “obracať”.
20170125_191940

Ešte raz Vianoce
Jasličková pobožnosť i koledovanie Dobrej noviny potešilo ľudí aj vo Ferčekovciach aj v Novoveskej Hute, rovnako v oboch kostoloch sme zakončili vianočný čas spevom kolied na ľudovú nôtu s dievčatami z ľudovej hudby Jas.
20161225_172243
20161227_091735
20161227_090826
20170108_095201

Vianoce 2016
Vianočný čas je veľmi vzácny pre každú rodinu, i tú farskú. Zhromaždení pri Eucharistickom stole sme zažili, že Ježiš v jasličkách je živý a prítomný. Osobitne je prítomný v našich bratoch a sestrách. Stretli sme ho na jasličkovej pobožnosti, pri posviacke našich príbytkov, pri koledovaní dobrej noviny i pri priateľskom posedení posilnení chutnou fazuľovicou.
Fotka používateľa Ferčekovce.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Betlehemské svetlo
Skauti nám aj tento rok priniesli na štedrý deň svetlo z Betlehema. Jeho plameň bude v našich rodinách pripomínať iné Svetlo, ktoré v Betleheme prišlo na svet, aby už nikto nežil vo tme. Nech Ježiš – Svetlo sveta zažiari v našej farnosti, v srdci každého z nás. Všetci sa tešíme na jeho žiaru a teplo. Dovoľme, aby lampášom bola naša tvár.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Deviatnik – hľadanie prístrešia pre Sv. rodinu
Deväť domácností vo Ferčekovciach a deväť v Novoveskej Hute sa rozhodlo počas deviatnika ponúknuť prístrešie Sv. rodine Ježiša, Márie a Jozefa. Deväť dní, vždy v inej rodine, sa schádzali na spoločných modlitbách i príjemnom posedení. Ježiš so svojou matkou Máriou a sv. Jozefom naozaj vstúpili do týchto spoločenstiev a dali nám pocítiť, čo je to rodina. Vďaka za odvahu vyjsť zo seba, za ochotu prijať druhého do svojho domu. Pán to už požehnal a ešte požehná.
Fotka používateľa Ferčekovce.

Svätý Mikuláš 2016
Nedeľné popoludnie 04.12.2016 patrilo stretnutiu so sv. Mikulášom. Nie len, že priniesol dary, ale všetkých nás povzbudil rozdávať dar, ktorý sa nedá kúpiť, ale ktorý je taký vzácny a uzdravujúci – úsmev. Deti sa rozbehli po Ferčekovciach rozdávať tento dar. Bolo milé pri večernej prechádzke nachádzať chodníky plné “smajlíkov”. Verím, že nám zostali aj na tvári a že nimi nikdy nebudeme šetriť. Vďaka všetkým, ktorí pomohli pripraviť toto popoludnie.

Výroba adventných vencov
V sobotu 26.11.2016 sme na fare strávili príjemné popoludnie pri spoločnej príprave adventných vencov. Nechýbal horúci a voňavý predvianočný nápoj pripravovaný podľa overených receptov, vzájomná inšpirácia, dobrá nálada, džavot detí. Adventné vence boli požehnané na 1. adventnú nedeľu pri svätých omšiach a pozývajú nás k spoločnej modlitbe v našich domácnostiach.

Sväté omše za účasti detí
Každý piatok o 18.00 hod. srdečne pozývame rodičov s deťmi do farského kostola Panny Márie Fatimskej vo Ferčekovciach na sv. omšu za účasti detí. Nechajme “maličkých” prichádzať k nášmu Pánovi. Staňme sa aj my všetci “maličkými”, aby sme mali srdce otvorené pre Božie slovo. Pozývame deti už pol hodinu pred sv. omšou, aby sa mohli zapojiť do spevu a služieb.
http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/10/IMG_8573-1.jpg

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania – nedeľa 09.10.2016

V nedeľu 09.10.2016 prvýkrát prišiel do našej novovzniknutej farnosti diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, aby 35 birmovancom z Ferčekoviec a Novoveskej Huty udelil sviatosť birmovania. Spoločne sa modlime, aby Duch Svätý zasial do našich sŕdc bohatstvo svojich darov.

Fotka používateľa Ferčekovce.


Farská púť v Svätom roku milosrdenstva do Assisi a Ríma

12. – 17. septembra tohto roku sme s farnosťou putovali na sväté miesta do Ríma a Assisi, aby sme v svätom roku milosrdenstva prešli jubilejnými bránami a vyprosili hojnosť milostí pre svoj osobný život i život našej farskej rodiny. Pán nám veľmi požehnal. Prialo nám dobré počasie, ktoré zohrialo i osviežilo; dobrá atmosféra medzi spolupútnikmi a milosť dotýkať sa a modliť sa na svätých miestach našej viery.

20160913_160810

Program púte: Púť Assisi – Rím_program


Možnosť objednať katolícky časopis Rebrík pre mladších žiakov a ubytovanie pre študentov v Bratislave. Čítaj viac: Časopis Rebrík_Ubytovanie pre študentov v Bratislave

Krížová cesta – pripravená deťmi a mládežou

Srdečne pozývame na hranú krížovú cestu, ktorú nacvičili naše deti a mládež – v piatok 11.3.2016 po sv. omši o 18:00 hod.vo farskom kostole  Ferčekovce a v nedeľu 14.3.2016 o 14:30 hod v Novoveskej Hute

Krížová cesta počas pôstneho obdobia

Každý piatok o 17.30 hod. aj vo Ferčekovciach, aj v Nov. Hute.
V nedeľu vo Ferčekovciach o 13.30 hod., v Nov. Hute o 14.30 hod.

Odpustky  v pôstnom období
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13, 5)
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, 8).

Začiatok mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva – 08.12.2015

logo_rok milosrdenstva

Počas svätej omše vo Farskom kostole vo Ferčekovciach 8. decembra o 18.15 hod. spieval zbor MEGALINARION, zbor pri Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi.

V Staroslovienčine spievané piesne nám pripomenuli starobilosť ale aj živosť našej viery, ktorú nám v našom jazyku priniesli sv. Cyril a sv. Metod.

Veľká vďaka zboru za povznesenie mysle k Bohu.

_DSC6041OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viac fotografií tu.

 

Rorátne sv. omše
Roráty – rorátne sv. omše sa slávia v adventnom období zväčša v ranných hodinách a majú mariánsky charakter (k úcte Panny Márie). Keďže obdobie adventu nás pozýva zintenzívniť a prehĺbiť svoj duchovný život, rorátne sv. omše budeme sláviť v utorok a vo štvrtok o 06.30 hod. vo Ferčekovciach a v stredu o 06.30 hod. v Novoveskej Hute. Veľmi povzbudzujem k účasti na týchto sv. omšiach, osobitne deti a mládež. Aj takto skrze obetu ranného vstávania sa môžeme lepšie pripraviť na Vianoce.


Sv. Miluláš a deti – nedeľa 6.12.2016
Mikulášsky program – v spolupráci so Športovým klubom Ferčekovce a 75. zborom skautov o. b. Jána Vojtaššáka sa uskutoční na budúcu nedeľu 6.12.2015 o 13.30 hod. Začne na parkovisku pri kostole, kde bude aktivita pre deti a vyvrcholí odovzdaním darčekov a poďakovaním v kostole. Je potrebné zaregistrovať sa na stránke športového klubu ŠK Ferčekovce. Nácvik scénky na mikulášsky program bude v pondelok 30.11.21016 po sv. omši.

Sv. Mikulas


Výroba adventných vencov – sobota 28.11.2015

Blíži sa obdobie adventu, kedy sa v našich domovoch pripravujeme na príchod nášho Spasiteľa na tento svet. Naše čakanie symbolizuje adventný veniec so sviecami, ktoré sa zažínajú po štyri adventné nedele. Tohto roku vám ponúkame prísť si zhotoviť adventný veniec v sobotu 28. 11. od 15,00 hod. do 18:00 hod. na faru, kde bude k dispozícii čačina a návod, ako ho urobiť. Prinesiete si len štyri sviečky a ozdoby. Hotový veniec sa odloží pred oltár, kde bude pri sv. omši v nedeľu posvätený.Všetci ste srdečne vítaní!

 

adventné vence

Sviečka za nenarodené deti
Každoročne 2.11. Fórum života organizuje kampaň “Sviečka za nenarodené deti“. Aj naša farnosť sa chce opäť do projektu zapojiť. Hlavnou myšlienkou je šíriť úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť a spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia a na podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Sviečky sú vzadu na stolíkoch. Malá plastová sviečka za 1,- €, alebo veľká sklenená za 3,- €. Peniaze je potrebné vložiť do pokladničky na katolícku tlač.

Keď sa milión detí modlí ruženec….
V nedeľu 18.09.2015 o 09.00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach sa zjednotíme s deťmi celého sveta v modlitbe sv. ruženca za pokoj vo svete. (Sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“) Pozývam všetky deti, staršie i mladšie, osobitne birmovancov, prísť do predných lavíc, aby sme sa mohli spoločne predmodlievať. Po ruženci bude hneď sv. omša.

Stretnutie s birmovancami

V sobotu 12.09.2015 o 10.30 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach, aby sme si dohodli začiatok prípravy, rozdelili sa do skupín a dohodli sa na čase prípravy podľa rozvrhov hodín. Prosíme o dôslednú účasť všetkých prihlásených birmovancov.

1.farský letný tábor pre deti 6.7. – 10.7.2015

Prvý deň (6.7.2015) letného farského tábora pre naše deti bol v znamení témy CIRKEV.
V záložke “Život farskej rodiny”  (klik :)) nájdete prvé dojmy a zábery a potom z každého ďalšieho dňa
Farský tábor_14
Druhý deň (7.7.2015) bol zameraný na Pannu Máriu s témou FATIMA a strávili sme ho na Mariánskej hore v Levoči
Farský tábor_25
Tretí deň (8.7.2015) bol opäť plný dojmov a zážitkov-téma LITURGIA
Farský tábor_31Štvrtý deň (9.7.2015) tzv. TURISTICKÝ
Farský tábor_41
Posledný piaty deň 1.farského letného tábora (10.06.2015)
Úprimne zo srdca ďakujeme nášmu duchovnému otcovi, Zuzke Kaščákovej aj Lucke, tiež všetkým, ktorí pomohli a aj tým, ktorí nás podporovali modlitbou-deti Farnosti Ferčekovce
Farský tábor_54
Deň farnosti
10.07.2015 si pripomenieme deň zriadenia našej farnosti. Z tejto príležitosti chceme spolu prežiť nedeľu 12.07.2015 ako deň farnosti – stretnutie farníkov z Ferčekoviec a Novoveskej Huty. Najskôr sa dopoludnia stretneme na sv. omšiach. Popoludní začneme vo farskom kostole o 15.00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a budeme pokračovať na parkovisku stretnutím pri guláši a grile. Srdečne pozývame všetkých farníkov, aby sme sa lepšie spoznali aj mimo liturgických slávení.Púť v roku zasväteného životav sobotu 27.06.2015 – Na našej púti navštívime kláštor br. karmelitánov v Lorinčíku, kde budeme mať sv. omšu, kláštor sr. karmelitánok v Košiciach a kláštor sr. redemptoristiek v Kežmarku, ktoré sa modlia za našu farnosť od jej vzniku. Odchod autobusu o 06.00 hod. z Novoveskej Huty. Cena: dospelí 7,- eur; deti 3 eura; deti, ktoré vyplnili plagát o sv. Terézii na detskej sv. omši, zdarma. Prosím záujemcov, aby sa zapísali na pripravené hárky.Slávnosť Blahoslavenej Fatimskej Panny Márie – 13.05.2015V stredu 13.05.2015 v deň slávnosti srdečne pozývam osláviť sviatok našej patrónky, Fatimskej Panny Márie svätou omšou o 18:00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach
Slávnostným kazateľom bude vdp. Martin KolejákODPUST FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

Na budúcu nedeľu 10.05.2015 budeme sláviť vo farskom kostole odpust Fatimskej Panny Márie. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Peter Petrek, farár v Spišskej Belej. Slávnostná sv. omša bude o 11.00 hod. Bude na nej spievať chrámový zbor zo Spišskej Novej Vsi. Odpustovú slávnosť zakončíme večer o 19.00 hod. vo farskom kostole gospelovým koncertom kresťanského speváckeho zboru z Gregoroviec k úcte našej Nebeskej Matky, Panny Márie: „Matka naša – jediná, svätá“. Pripravme sa na odpustovú slávnosť dobrou sv. spoveďou.

Pozývame Vás srdečne na:

gospelovy koncert-01

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (11. rozhlasová) – v sobotu 09. mája 2015. Organizujeme autobus z našej farnosti. Cena: dospelí 10,- eur, deti 7,- eur. Prihlásiť sa treba čo najskôr, najlepšie v priebehu tohto týždňa. Ak nás pôjde len 40, cena bude 12,- eur. Bude to aj duchovná príprava na odpust Panny Márie Fatimskej vo Ferčekovciach, ktorý bude nasledujúcu nedeľu, 10. mája. Odchod autobusu: 04.45 hod. z Novoveskej Huty, 05.00 hod. z Ferčekoviec.
Plagát púte_Krakov_2015

 Na budúcu nedeľu 26. apríla 2015 bude v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Deň otvorených dverí, ktorý začne slávnostnou svätou omšou v katedrále sv. Martina o 09.00, spojenou s udelením kandidatúry budúcim diakonom. V rámci programu vystúpi hudobná skupina bohoslovcov, zaznie slovo hosťa sprevádzané folkovou hudobnou skupinou. Zvlášť pozývame deti a mládež, pre ktorých je pripravený špeciálny program. Plagát si môžete pozrieť aj na internetovej stránke kňazského seminára.

Zápis na birmovku

– prihlásiť sa na prípravu na prijatie sviatosti birmovania možno v sakristiách kostolov u duchovného otca
– prihlásiť sa môžu žiaci od 8. ročníka ZŠ nahor
– je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, aby sa mohla naplánovať a začať príprava
– na birmovku sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí budú mať osobitnú prípravu
– birmovka bude na budúci rok (podľa toho, aký termín nám určia z biskupského úradu)
Slávnosť Zvestovania Pána- 25.3.2015Vo farskom kostole vo Ferčekovciach bola na slávnosť Zvestovania Pána 25.3.2015 , ktorý je súčasne Dňom počatého dieťaťa, sv. omša , ktorú celebroval duch. otec Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej – Centra mladých vo Vysokej nad Uhom.
Deň počatého dieťaťa

Po sv. omši bola prednáška na tému : Postabortívny syndróm a čo ďalej.
O možnosti duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa je viac informácií TU

Diecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom sa tohto roku uskutoční na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 v Spišskej Kapitule. Témou je „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Program sa začne o 10.00 sv. omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude v Kňazskom seminári. Súčasťou programu bude rozhovor s otcom biskupom a svedectvá o čistote. Účasť prisľúbili hostia – Richard Vašečka a Dominika Gurbaľová. Mladí sa na stretnutí dozvedia viac o Národnom stretnutí mládeže P 15 v Poprade a o Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove. Pre účastníkov bude pripravené aj pohostenie. Stretnutie ukončíme spoločnou adoráciou v katedrále.
DSM 2015

Rok zasväteného života – odpustky
Dávame do pozornosti dekrét spišského diecézneho biskupa o získaní odpustkov v Roku zasväteného života. Medzi kostolmi je zaradený aj  farský kostol v Spišskej Novej Vsi, kde je v určené dni možnosť získať odpustky. Odpustky v Roku zasväteného života 2015
Teológia tela Jána Pavla II – nedeľa 15.02.2015
Ďalšia katechéza z cyklu o ľudskej láske, známa pod názvom „Teológia tela“, bola v nedeľu 15. 02. 2015 o 16,00 hod. v pastoračnej miestnosti farského úradu.
Katechézu nájdete kliknutím na odkaz: Telógia tela 15.2.2015

Staršie prednášky nájdete kliknutím na odkaz:

Referendum o rodine – 07.02.2015 – dôležité !!!
Termín referenda o rodine sa blíži. Pripájame niekoľko odkazov, ktoré popisujú, aká je dôležitá naša aktívna účasť na referende. Ide o naše deti, o ďalšie generácie. Nezabudnime si urobiť čas a ísť hlasovať.
odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4

Prednáška z cyklu Teológie tela Jána Pavla II – nedeľa 18.01.2015
Ďalšia prednáška z cyklu Teológie tela Jána Pavla II sa uskutoční v nedeľu 18.01.2015 o 16:00 h v pastoračnej miestnosti na fare v Spišskej Novej Vsi. Prednáša duch. otec Róbert Neupauer.

XIII. farský ples – 14.02.2015
Srdečne pozývame na už tradičný XIII. farský ples organizovaný farnosťou Sp. Nová Ves a Ferčekovce, ktorý sa uskutoční v sobotu 14.02.2015  o 19:00 h. v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.
Farský ples 14.2.2015

Betlehemské svetlo prinesú skauti 24.12.2014 na sv. omšu o 8:00 hod vo Ferčekovciach. Odpáliť  si ho a priniesť domov bude možné vo Ferčekovciach o 8:45 – 10:30 hod. a v Novoveskej Hute o 10:30 – 11:40 hod.

Jasličková pobožnosť – na slávnosť Narodenia Pána, 25.12.2014 o 15.00 hod. v kostole vo Ferčekovciach, o 17.00 hod. v kostole v Novoveskej Hute. Na záver pobožnosti bude vianočné požehnanie detí pri jasličkách. Povzbudzujem rodičov, aby priviedli a priniesli deti na toto požehnanie.

Požehnanie rodín na sviatok Sv. rodiny spojené s obnovou manželských sľubov – bude v nedeľu 28.12.2014 na  záver sv. omše. Prosím manželov, aby sedeli v kostole spolu a mohli si pri obnove sľubov podať ruky.

Vianočná sv. spoveď – v sobotu 20.12.2014, Novoveská Huta 09.00 – 10.30 hod., Ferčekovce 10.30 – 12.00 hod. Budeme spovedať piati kňazi. Prosím, aby sme prišli načas, nie tesne pred skončením spovedania. Budem spovedať rovnako každý deň pred aj po sv. omši. Povzbudzujem, aby sme sa dobrou sv. spoveďou (uprataním svojho vnútra) pripravili na Vianoce.

Sv. Mikuláš prišiel a obdaroval deti po sv. omši za účasti detí v piatok 5.12.2014 vo farskom kostole na Ferčekovciach.
Sv.Mikuláš_1Sv.Mikuláš_2Sv.Mikuláš_4Sv.Mikuláš_3Sv.Mikuláš_9Sv.Mikuláš_6Sv.Mikuláš_5Sv. Mikuláš_7

Roráty – rorátne sv. omše sa slávia v adventnom období zväčša v ranných hodinách a majú mariánsky charakter (k úcte Panny Márie). Keďže obdobie adventu nás pozýva zintenzívniť a prehĺbiť svoj duchovný život a aj náš farský kostol má mariánsky titul P. Márie Fatimskej), rorátne sv. omše budeme sláviť v utorok a vo štvrtok o 0630 hod. vo Ferčekovciach a v stredu o 0630 hod. v Novoveskej Hute. Veľmi povzbudzujem k účasti na týchto sv. omšiach, osobitne deti a mládež. Aj takto skrze obetu ranného vstávania sa môžeme lepšie pripraviť na Vianoce.

Sväté omše za účasti detí – každý piatok
Srdečne pozývame rodičov so svojimi ratolesťami na sv. omše za účasti detí, ktoré sú každý piatok vo farskom kostole vo Ferčekovciach o 18:00 hod. Do prípravy sv. omše sa môže zapojiť každé dieťa, ktoré príde aspoň 30 min. pred začiatkom sv. omše. Od septembra sa začal cyklus s tematickým zameraním na tajomstvá sv. ruženca, ktoré duch. otec približuje a vysvetľuje deťom ale aj dospelým.
IMG_8567IMG_8570IMG_8573-1IMG_8575